Menu

Vedtægter

§1
Foreningens navn er Fodbold Club Horsens (FC Horsens). Dens hjemsted er Horsens Kommune. Foreningen er dannet ved en sammenslutning af fodboldafdelingerne i Dagnæs Idræts Forening, stiftet den 9. marts 1940, og Boldklubben af 1940 Horsens, stiftet den 23. maj 1940.

§2
Foreningens formål er at samle unge til fodbold og give såvel elite som bredde mulighed for at tilbringe fritiden i sunde og opdragende omgivelser.

§3
Foreningen er medlem af DBU Jylland under Dansk Idræts Forbund samt DGI Sydøstjylland og er undergivet disses love og bestemmelser.

§4
Som aktivt medlem kan optages enhver, der opfylder Dansk Idræts Forbunds bestemmelser.
Der kan optages passive medlemmer. Endvidere kan foreningen have kontingentfrie medlemmer.

§5
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den årlige generalforsamling.

§6

Udmeldelse skal ske via klubbens hjemmeside eller www.mitdbu.dk. Kontingentrestance udover en af bestyrelsen fastsat frist medfører tab af medlemsret. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin restance til foreningen. Eksklusion af et medlem forelægges bestyrelsen, som derefter træffer afgørelsen. Eksklusion kan ske, såfremt bestyrelsen træffer afgørelsen med mindst 2/3 flertal.

§7
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der holdes hvert år i april, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling eller vedtagelse, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt og har været medlem af foreningen i de seneste tre måneder før generalforsamlingen uden at være i kontingentrestance. Medlemmer under 18 år kan repræsenteres af forældre/værge, som har en stemme pr. medlem. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§8

 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning om det forløbne år.
 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
 5. Fastsættelse af kontingentsatser
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse:
  1. Valg af formand (lige årstal)
  2. Valg af næstformand (ulige årstal)
  3. Valg af kasserer (ulige årstal)
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  5. Godkendelse af formænd for stående udvalg - pige/kvindeudvalg og drenge/herreudvalg
 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

§9
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen holdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. For indkaldelsen gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2.

§ 10
Generalforsamlingen vælger sin dirigent. De af dirigenten trufne afgørelser skal på foranledning af ti stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning.
Generalforsamlingen beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal med de indskrænkninger vedtægterne angiver. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra et stemmeberettiget medlem afstemninger og valg foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.
Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§11

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. 
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, indtil fire bestyrelsesmedlemmer samt formændene for nedsatte udvalg. Alle medlemmer kan stemme. Et medlem af et stående udvalg - pige/kvindeudvalg og drenge/herreudvalg - kan ikke vælges til bestyrelsen, medmindre medlemmet er formand for udvalget, såvel som et bestyrelsesmedlem ikke kan være repræsenteret i et stående udvalg - pige/kvindeudvalg og drenge/herreudvalg. Bestyrelsen udpeger selv sin sekretær. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening eller af en af disse sammen med to bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen nedsætter udvalg til at forestå de sportslige aktiviteter - et for drenge/herresenior og et for piger/kvindesenior. Øvrige udvalg nedsættes efter behov. Formanden og to bestyrelsesmedlem vælges for to år ad gangen i lige årstal. Næstformanden, kassereren og 1/2 bestyrelsesmedlem vælges for to år ad gangen i ulige årstal. Alle øvrige valg gælder for et år, jf. §8 stk. 6 e og 7. Samtlige valg skal foretages på generalforsamlingen eller godkendes af denne. Genvalg kan finde sted. Ved indtrædende ledighed i valgperioden supplerer bestyrelsen sig selv.

§12

Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest 14 dage - efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand eller næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Bestyrelsen kan, hvis den finder det nødvendigt, nedsætte udvalg til at varetage specialopgaver. I et sådant udvalg skal altid sidde mindst et bestyrelsesmedlem. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Kopi af protokollaterne tilsendes bestyrelsesmedlemmerne.

§13

Foreningen regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Kassereren skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til de generalforsamlingsvalgte revisorer, der reviderer regnskabet. Driftsregnskab og status forelægges med påtegning af revisoren den ordinære generalforsamling til godkendelse. Udbetalinger fra foreningen skal godkendes via bankens to-faktor system af bogholder og kasser i foreningen eller bogholder og bestyrelsesformand i foreningen.

§14
Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen to interne revisorer og en revisorsuppleant eller en ekstern revisor. Revisionen skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionen har til enhver tid ret til at efterse og kontrollere beholdningerne. Genvalg kan finde sted.

§15
Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§16
Bestemmelse om foreningens ophævelse kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
Foreningens midler, som tilsluttede hovedorganisationer ikke har krav på, skal tilfalde sportslige eller velgørende formål i Horsens efter generalforsamlingens valg. Afgørelsen træffes med simpelt flertal.

Således vedtaget på sammensluttende generalforsamling den 4. marts 1987. Lovene træder i kraft fra 1. november 1987.

Lovene er senest ændret på en ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2021.

Luk